Kancelaria Prawna
Dobrzenieccy

.........................................                                                            ............................................
      (pieczęć pracodawcy)                                                                        (miejscowość , data)                                                                                                     

Umowa o pracę


zawarta w dniu ................................................ w ........................................................ pomiędzy

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez ....................................................................

a

.......................................................................................  zwanym dalej Pracownikiem


§ 1

1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku ....................................................................

2. W wyniku wykonywania pracy przez Pracownika może dojść do stworzenia utworów pracowniczych

3. W trakcie trwania stosunku pracy autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów stworzonych przez Pracownika na wszystkich istniejących w momencie zawierania umowy polach eksploatacji przechodzą na rzecz pracodawcy (w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także  umieszczanie w publicznej sieci teleinformatycznej).


§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas ..................................................................................


§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie ..........................................................................


§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze ................................................................


§ 5

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) .................................................................................................................................................

b) .................................................................................................................................................

c) dostarczanie Pracodawcy wszelkich utworów stworzonych w skutek wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy

§ 6
 
Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ....................................... za miesiąc płatne z dołu do ................... dnia każdego miesiąca.


§ 7

Pracodawca przystąpi do rozpowszechnienie utworu pracowniczego nie później niż w ciągu  pięciu lat od daty jego przyjęcia.


§ 8

Pracownik rozpocznie pracę dnia ....................................................................... .§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

    ..........................................                                       ......................................................
           (podpis pracownika)                                              (pieczęć i podpis pracodawcy  lub
                                                                                        osoby  uprawnionej  do działania
                                                                                                    w jego imieniu)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. Regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.


     ..................................
   (data i podpis pracownika)


 


© 2008 Karol Dobrzeniecki Freelance Web Designer